Overzicht

Deze website wordt beheerd door Websie. Op de gehele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Websie. Websie biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle bepalingen, voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende bepalingen en voorwaarden ("Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar een hyperlink is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen toegang te verkrijgen tot de website of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zullen ook onder deze Voorwaarden vallen. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Ons platform wordt gehost op OVH.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONS PLATFORM

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze dienst is niet geschikt voor mensen in dreigend gevaar. Voor noodsituaties kunt u de noodnummers van het land waar u woont raadplegen. Deze nummers staan vermeld op de homepage van onze site.

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om een persoon op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de diensten te ontzeggen.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak, en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

De inhoud van deze site is louter informatief en mag niet worden beschouwd als de enige bron van informatie voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeuriger, vollediger en actuelere informatiebronnen te raadplegen.

Deze site kan wat eerdere informatie bevatten. Deze informatie uit het verleden is, gezien de aard ervan, niet actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze consultaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij vragen nieuwe gebruikers om de consultatie te betalen voordat de afspraak plaatsvindt, om de aanwezigheid van de psycholoog te garanderen.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud van de Dienst) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Onze diensten zijn uitsluitend online beschikbaar op onze website.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product niet meer aan te bieden. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar wettelijk verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de diensten, informatie of andere koopwaar die u verkrijgt of aankoopt aan uw verwachtingen zal voldoen. Het kan zijn dat u niet overweg kunt met de gekozen psycholoog. Dit kan altijd gebeuren. Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij in dit soort situaties een terugbetaling doen.

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op bestellingen door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen waarvoor hetzelfde facturerings- en/of verzendingsadres wordt gebruikt. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaars, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die u in onze winkel plaatst. U stemt ermee in uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle, zeggenschap of invloed hebben. Wij raden onze psychologen aan Whatsapp te gebruiken, zodat elk gesprek van begin tot eind versleuteld is. Websie heeft geen controle over de inhoud van uw uitwisselingen. De consulten zijn ook beschermd door het beroepsgeheim.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen verstrekken op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zullen geen wettelijke aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke optionele hulpmiddelen van derden.

Als u gebruik maakt van de optionele hulpmiddelen die op de Site worden aangeboden, doet u dat op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke hulpmiddelen door de desbetreffende derde-verkoper(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Sommige van de inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij geven geen garantie en nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor de inhoud, website, producten, diensten of andere zaken die toegankelijk zijn op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over deze producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van uw persoonlijke informatie op onze site wordt geregeld door ons Privacybeleid. U kunt het onderaan de bladzijde bekijken.

ARTIKEL 10 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Het kan voorkomen dat informatie op onze site of de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om enige informatie in de Dienst of op enige bijbehorende website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele vastgestelde update- of verversingsdatum op de Dienst of enige bijbehorende website mag worden opgevat als een basis voor de conclusie dat de informatie op de Dienst of enige bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 11 - VERBODEN TOEPASSINGEN

Naast de verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, -regel of -verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante, niet-verwante website of het internet in gevaar te brengen; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, op het web (of een andere bron) te surfen, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om veiligheidsmaatregelen van onze Service, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

ARTIKEL 12 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken of tijdig zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, bevredigend zullen zijn. Een relatie met een psycholoog kan niet goed gaan. Wij zullen echter ons best doen om uw therapie zo goed mogelijk te laten verlopen.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Dienst geheel voor uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst worden aangeboden worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Websie, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product geleverd via de Dienst, of voor enige andere claims die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims die ontstaan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 13 - VERGOEDING

U gaat ermee akkoord Websie, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 14 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen.

ARTIKEL 15 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij, naar eigen goeddunken, bepalen dat u niet in staat bent, of indien wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn, en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 16 - GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden of enig ander operationeel beleid of regels geplaatst door ons op deze site of in verband met de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden)

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Avenue van Kerm, 1, Brussel, BRU, 1170, België.

ARTIKEL 18 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de verkoop- en gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het bekendmaken van wijzigingen aan deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

ARTIKEL 19 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten worden gericht aan ons op support@websie.co.